โปรดทราบ!!! ขณะนี้สหกรณ์ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์แล้ว สมาชิกสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียน "เข้าระบบสหกรณ์" ในเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่.... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด.
 
 ท่านต้องจำรหัสของท่านเอง

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยคำขวัญที่ว่า “สหกรณ์ก้าวหน้า พัฒนาเพื่อสมาชิก” โดยมีพันธกิจหลักคือ “ส่งเสริมการออมและให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ส่งเสริมการลงทุนของสหกรณ์และสมาชิก และส่งเสริมสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก” สหกรณ์ฯ จึงได้พยายามส่งเสริมการออมเงินของเพื่อนสมาชิกโดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของเพื่อนสมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมตามภาระต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบกับ สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อเพื่อนสมาชิกทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ฝากเงินอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันเร่งระดมเงินออมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชุดที่ 10 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมาและขอยืนหยัดในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ ประสานประโยชน์เพื่อสมาชิก" พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมของเพื่อนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ฯ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการแก่เพื่อนสมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

สหกรณ์ทำบุญครบรอบ 10 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ >>
สหกรณ์จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
อ่านต่อ >>
สวัสดิการให้เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บป่วยวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ >>
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
อ่านต่อ >>
สหกรณ์จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. ร่วมการอบรมสัมมนา "'งบการเงิน - การบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. เข้าร่วมการสัมมนาของ สอ.พช. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. ประชาสัมพันธ์สหกรณ์แก่ข้าราชการใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
ให้เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บป่วย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ >>
ดูกิจกรรมทั้งหมด >>

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

ฉุกเฉิน 7.50%
สามัญ 7.50%
เพื่อการศึกษา 6.50%
บัตรเครดิต 6.50%
กู้พิเศษ 7.50%

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 4.00%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 4.00%