โปรดทราบ!!! ขณะนี้สหกรณ์ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์แล้ว สมาชิกสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียน "เข้าระบบสหกรณ์" ในเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่.... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด.
 
 ท่านต้องจำรหัสของท่านเอง

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินรายได้ของตนส่วนหนึ่งเพื่อความมั่นคงในอนาคต และเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมวลสมาชิกด้วยกันโดยใช้หลักคุณธรรมอันดีงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวม โดยตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการมาแล้ว 8 ปี ได้มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการฯ ในแต่ละชุดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้ยึดหลักผลประโยชน์ของสมาชิกและส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้งได้ดำเนินการช่วยเหลือและร่วมมือแก่สังคม และสาธารณกุศลตามควรแก่โอกาส ตามแนวความคิดปรัชญาสหกรณ์

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชุดที่ 9 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมาและขอยืนหยัดในการดำเนิงานตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ ประสานประโยชน์เพื่อสมาชิก" พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สมาชิกตลอดไป

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

สหกรณ์จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 30 สิงหาคม 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. ร่วมการอบรมสัมมนา "'งบการเงิน - การบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารสหกรณ์" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. เข้าร่วมการสัมมนาของ สอ.พช. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
สอ.ยธ. ประชาสัมพันธ์สหกรณ์แก่ข้าราชการใหม่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
อ่านต่อ >>
ให้เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเจ็บป่วย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ >>
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม วันที่ 25 มีนาคม 2556
อ่านต่อ >>
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
อ่านต่อ >>
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
อ่านต่อ >>
โครงการสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
อ่านต่อ >>
ดูกิจกรรมทั้งหมด >>

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

ฉุกเฉิน 7.50%
สามัญ 7.50%
เพื่อการศึกษา 6.50%
บัตรเครดิต 6.50%
กู้พิเศษ 7.50%

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 4.00%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 4.00%