โปรดทราบ!!! ขณะนี้สหกรณ์ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์แล้ว สมาชิกสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียน "เข้าระบบสหกรณ์" ในเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่.... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด.

ID : sahakorn-moj

 
 ท่านต้องจำรหัสของท่านเอง

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยคำขวัญที่ว่า “สหกรณ์ก้าวหน้า พัฒนาเพื่อสมาชิก” โดยมีพันธกิจหลักคือ “ส่งเสริมการออมและให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ส่งเสริมการลงทุนของสหกรณ์และสมาชิก และส่งเสริมสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก” สหกรณ์ฯ จึงได้พยายามส่งเสริมการออมเงินของเพื่อนสมาชิกโดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของเพื่อนสมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมตามภาระต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบกับ สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อเพื่อนสมาชิกทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ฝากเงินอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันเร่งระดมเงินออมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชุดที่ 10 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมาและขอยืนหยัดในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ ประสานประโยชน์เพื่อสมาชิก" พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมของเพื่อนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ฯ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการแก่เพื่อนสมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม สวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้มีพระคุณต่อสหกรณ์ฯ และสมาชิกทุกท่าน เนื่องด้วยวะระดิถีปีใหม่นี้สหกรณ์ฯขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีและสมดังป
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด มอบของขวัญและเงินสด 1,000 บาท ให้กับ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนชุมชนเคหะ - เอื้ออาทรนนทบุรี เพื่อจัดงานวันเด็กประจำปี 2560
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอมอบเงิน จำนวน 1,000 บาทให้กับสมาชิก คุณธนายุทธ เชียงถิรเมธ เนื่องจากสมาชิกเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน / ขอให้แข็งแรงเร็วๆ นะค่ะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอมอบเงิน จำนวน 1,500 บาทให้กับสมาชิก คุณปณิธิ สุรนิวงศ์ เนื่องจากสมาชิกเจ็บป่วยโดยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน / ขอให้แข็งแรงเร็วๆ นะค่ะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก คุณวรพันธ์ กลัดหว่าง ได้มีการสมรส ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และขอมอบเงินขวัญถุง 2,000 บาท คะ / ยินดีด้วยนะคะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก คุณภูมิกร ก้อนแก้ว ได้มีการสมรส ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และขอมอบเงินขวัญถุง 2,000 บาท คะ / ยินดีด้วยนะคะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก คุณวิชุดา มณีโชติ ได้มีทายาทใหม่ และขอมอบเงิน 2,000 บาท เพื่อรับขวัญทายาทใหม่คะ / ยินดีด้วยคะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณ ตัวแทนจาก บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ที่มามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 / ขอขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณ ตัวแทนจากธนาคารออมสิน ที่มามอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 / ขอขอบคุณค่ะ
อ่านต่อ >>
ดูกิจกรรมทั้งหมด >>

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

ฉุกเฉิน 7.25%
สามัญ 7.25%
เพื่อการศึกษา 6.25%
บัตรเครดิต 6.25%
กู้พิเศษ 7.25%

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 4.00%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 4.00%