โปรดทราบ!!! ขณะนี้สหกรณ์ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์แล้ว สมาชิกสามารถดูรายละเอียดและพิมพ์ได้ด้วยตนเองเพียงลงทะเบียน "เข้าระบบสหกรณ์" ในเว็บไซต์นี้
ยินดีต้อนรับสู่.... สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด.
 
 ท่านต้องจำรหัสของท่านเอง

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของเราได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการเปิดให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยคำขวัญที่ว่า “สหกรณ์ก้าวหน้า พัฒนาเพื่อสมาชิก” โดยมีพันธกิจหลักคือ “ส่งเสริมการออมและให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ส่งเสริมการลงทุนของสหกรณ์และสมาชิก และส่งเสริมสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก” สหกรณ์ฯ จึงได้พยายามส่งเสริมการออมเงินของเพื่อนสมาชิกโดยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของเพื่อนสมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสมตามภาระต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอก ประกอบกับ สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มีต่อเพื่อนสมาชิกทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ฝากเงินอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันเร่งระดมเงินออมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ชุดที่ 10 ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมาและขอยืนหยัดในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง บริการประทับใจ ประสานประโยชน์เพื่อสมาชิก" พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมของเพื่อนสมาชิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของสหกรณ์ฯ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตลอดจนการส่งเสริมสวัสดิการแก่เพื่อนสมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สมาชิก นางสาวอังคณา สุราฤทธิ์ ได้มีการสมรสกับ นายวสันต์ แจ่มรัสมี และสหกรณ์ฯมอบเงินขวัญถุงให้กับสมาชิก 2,000 บาท คะ
อ่านต่อ >>
คณะกรรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
อ่านต่อ >>
กิจกรรมวันออม ประจำปี 2559
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 101 ปี กรมราชทัณฑ์
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ขอแสดงความยินกับ นายฐาปกรณ์ สิทธิพูลอนุภาพ และขอมอบเงิน 2,000 บาท เพื่อรับขวัญทายาทใหม่ คะ
อ่านต่อ >>
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ขอร่วมแสดงความยินดี กับสมาชิก นายกฤษณศักดิ์ ทองใบ ได้มีการสมรสกับ นางสาวณัชชา กัลยาณธรรม และสหกรณ์ขอมอบเงิน 2,000 บาท เพื่อแสดงความยินดีด้วยคะ
อ่านต่อ >>
ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ ชมตัวอย่างรถมอเตอร์ไซค์ ได้ ณ ชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม ตั่งแต่วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ซื้อรถกับสหกรณ์ฟรีดาวน์และสามารถเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยคะ
อ่านต่อ >>
พ.ต.อ.วรายุทธ สุขวัฒน์ ประธานสหกรณ์ตำรวจปราบปราม และคณะ มาศึกษาดูงานระบบสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม สหกรณ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตอนรับ พ.ต.อ.วรายุทธ สุขวัฒน์และคณะ
อ่านต่อ >>
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559
อ่านต่อ >>
ดูกิจกรรมทั้งหมด >>

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)

ฉุกเฉิน 7.25%
สามัญ 7.25%
เพื่อการศึกษา 6.25%
บัตรเครดิต 6.25%
กู้พิเศษ 7.25%

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี)

ออมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 4.00%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ 4.00%